Navega cap amunt
Inicia

Urbanisme i habitatge

E171405N Projecte reparcel·lació forçosa Barrio de la Luz
Art. 92.2 LOTUP i obertura període informació pública
E157055H Reforma interior (PERI-1) Estació de Les Valls
Art. 50.3 LOTUP i obertura període consultes
E17464R Macrosector V
Admissió a tràmit i obertura de període de consultes
Sòl industrial
Recursos d'informació urbanística
Exposició pública. Estudi Integració Paisatgística
Modernització agrícola parcel·la 66 del polígon 10
Exposició pública. Estudi d'Integració Paisatgística
Modernització agrícola parcel·les 555, 557, 872, 537, 959 i 1025. Pol. 20
Obertura període informació pública
E03/16PL Edicte dictamen ordenança neteja i clos solars
Obertura període consultes
E05/16PL Edicte dictamen modificació parcel·la mínima sector industrial Camí la Mar 1
Obertura període de prova
E06/16PL Dictamen modificació puntual PGOU referent al SGES-30
Aprovació inicial i submissió a informació pública
E07/16PL Inclusió apartat 12 en art.16.5 Ordenança agilitació instal·lació activitats i execució obres
Modificacions puntuals Pla Parcial SUP-2 Est
Tràmit de l'art. 50.3 de la LOTUP i apertura període consultes
Estudi d'Integració Paisatgística
Projecte de construcció d'una bassa de reg. Exp. 15/83
Estudi d'Integració Paisatgística
Instal·lació hivernacle de malla en explotació agrícola de mandarins. Exp. 15/102
Estudi d'Integració Paisatgística
Modernització agrícola parcel·les 526,527,528,530,532,533,535,536 y 1003 de polígono 20. Exp. 14/146
Estudi d'Integració Paisatgística
Planta fixa de classificació i valoració de RCD's. Exp. 19/13 PL
Estudi d'Integració Paisatgística
Instal·lació d'hivernacle de tanca en explotació agrícola de nespres. Exp. 14/142
Estudi d'Integració Paisatgística
Modernització de cultiu agrícola en T.M. de Sagunt. Exp. 14/163
Estudi d'Integració Paisatgística
Modernització explotació agrícola de cítrics
Informació pública modificació puntual PGOU
Ampliació del SEGES 9. Exp. 11/13 PL
Projectes de reurbanització
Pintor Pinazo, Barri de La Marina, Solar de Quevedo i Carrer València
Pla Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística
Projecte reforce línia aèria-subterrània trifàsica 20 KV, L-11 Gilet de la ST Sagunt
Estudi d'Integració Paisatgística
Vivenda unifamiliar en Camí Corral del Batle 128. Exp. 209/2014
Estudi d'Integració Paisatgística
Modificació de la línia elèctrica de mitja tensió del pou El Colomer. Exp. 13/58
Estudi d'Integració Paisatgística
Transformació i modernització de finca rústica en Sagunt. Exp. 13/114
Estudi d'Integració Paisatgística
Modernització cultiu de cítrics en parcel·les rústiques nº 56, 135 i 138. Exp. 13/118
Estudi d'Integració Paisatgística
Instal·lacions en una explotació agrícola en el Terme Municipal de Sagunt. Exp. 12/55
Estudi d'Integració Paisatgística
Modernització d'explotació citrícola en parcel·la 345 del polígon 44. Exp. 12/129
Ordenança general d'agilització de llicències d'activitat i obres
Obertura període de presentació de suggeriments i propostes
Bases Particulares
Bases Particulares
Parque Industrial Ingruinsa
Información sobre usos y edificabilidad del suelo.
Parque Industrial Ingruinsa
Parque Industrial Ingruinsa
Xarxa Urbana de Referències Topogràfiques
Xarxa Urbana de Referències Topogràfiques
Documentació Urbanisme i vivenda
Bases, informacions públiques, inversió infraestructures...
Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)
Revisió periòdica de l'estat de conservació dels immobles de més de 50 anys
Licitacions
Anuncis i licitacions d'obres púbiques
Accesibilidad
Accesibilidad
Plans Ordenació i Convenis Urbanístics
Plans d'ordenació i convenis urbanístics
267699E Canvi de qualificació de dotacionals escolar i esportiu
Art. 50.3 LOTUP i obertura període consultes