Inicia

 L'Ajuntament de Sagunt i la Generalitat Valenciana signaran un nou conveni de col·laboració per a la continuïtat del servici de Punt de Trobada Familiar a la ciutat

29/06/2020
Gabinet de Comunicació
D'esta manera, Sagunt continuarà amb este espai neutral que, entre altres coses, facilita el compliment del règim de visites de les persones menors d'edat amb els seus familiars i/o persones reunides
Punt de Trobada Familiar (PEF)
L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno
L'Ajuntament de Sagunt ha aprovat un nou conveni que subscriurà amb la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Infància i Adolescència, per a continuar prestant el servici de Punt de Trobada Familiar (PEF) a la ciutat. Este servici consistix a fer possible que els xiquets, xiquetes i adolescents puguen mantindre la relació amb els seus progenitors i/o familiars en llocs pròxims al seu domicili, durant els processos i situacions de separació, divorci o altres supòsits d'interrupció de la convivència familiar, vetlant sempre per l'interés superior de les persones menors d'edat.

L'alcalde de Sagunt i responsable polític d'Igualtat, Darío Moreno, ha declarat que el PEF és un servici essencial i necessari, ja que suposa un espai segur i neutral per a garantir que es complisca el règim de visites dels menors. «En una situació de ruptura familiar, o en un procés de separació, els menors tenen dret a continuar relacionant-se amb els seus progenitors; amb este servici es promouen i faciliten estes trobades», ha explicat l'alcalde, qui a més ha afegit que els i les menors o adolescents que acudisquen a este punt estaran secundats per un equip multidisciplinari i especialitzat; «l'espai s'assembla a una escola infantil i està ideat per al benestar del menor, que és el més important i l'objectiu que es perseguix, la protecció dels xiquets i xiquetes».

Este servici que presta la Generalitat complix amb el que s'establix en l'Estatut d'Autonomia pel que s'ha de dedicar una atenció primordial a la protecció específica i la tutela social dels xiquets, xiquetes i adolescents, a més de per les diferents lleis aprovades pel Consell referents a este assumpte.

Este conveni, que va ser aprovat per unanimitat en el passat Ple Ordinari de la Corporació Municipal de 26 de maig i a proposta de la delegació d'Igualtat, establix les bases de col·laboració entre les dos administracions amb la finalitat de possibilitar, per part de l'Ajuntament de Sagunt, un lloc neutral per a l'execució dels règims de visites. Este lloc ha de complir amb la normativa vigent en relació amb la diversitat funcional i la prevenció de riscos laborals, a més de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil respecte a tercers, així com del mobiliari necessari i les connexions a la xarxa perquè el personal puga realitzar la seua labor correctament. L'Ajuntament també ha de mantindre les instal·lacions per a la correcta prestació del servici i en el cas de canviar d'ubicació, haurà de comunicar-ho a la Direcció General d'Infància i Adolescència amb antelació suficient.

El PEF té com a finalitats facilitar l'emplene del règim de visites com un dret fonamental de la persona menor; vetlar pel dret i facilitar la trobada amb els seus progenitors i/ familiars; vetlar per la seguretat i el benestar físic i fomentar l'equilibri psicològic i social de les persones menors, de les víctimes de violència domèstica i de qualsevol altre familiar vulnerable durant el compliment del règim de visites; proporcionar l'orientació professional per a desenvolupar les habilitats parentals necessàries que milloren les relacions familiars i les habilitats de criança amb la finalitat d'aconseguir que la relació amb les persones menors gaudi d'autonomia, sense necessitat de dependre d'este recurs; així com garantir la presència d'un equip professional expert que facilite l'execució de les visites entre les persones menors i els progenitors i/o familiars amb dret a visites.

Este servici es presta tant a casos derivats del Partit Judicial de Sagunt com als procedents d'altres partits quan s'estime oportú per al xiquet, xiqueta o adolescent.

El conveni també establix l'horari d'este servici, que és de dimarts a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, els dissabtes de 9 a 15 hores i els diumenges de 17 a 21 hores. Per part seua, la Generalitat amb este nou conveni garantirà la continuació de la prestació del servici comprometent-se a supervisar-lo a través de personal tècnic qualificat, el seu adequat funcionament i la deguda coordinació amb els òrgans judicials.
Perquè es complisca amb el que s'establix en el conveni, s'establix una comissió de seguiment i control que estarà integrada per un representant designat per l'Ajuntament de Sagunt i un altre per la Direcció General d'Infància i Adolescència i que es reunirà amb la periodicitat que es determine en el moment de la seua constitució. El conveni, que s'iniciarà l'endemà a la seua signatura, tindrà una vigència de quatre anys, mentre es preste el servici, prorrogables a altres quatre o la seua extinció per mutu acord de les parts.