Inicia

Caixa fixa

Despeses de caixa fixa
L'article nou de la Llei 2/2015 de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, determina l'obligatorietat de publicar la informació relativa a les despeses de caixa fixa desagregats per centres directius.
 
 
 
 
 
 
 
Totes les dades publicades en la present Secció tenen com a únic propòsit el compliment de finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de l'Ajuntament de Sagunt i obligacions de Transparència que li corresponguen. Qualsevol ús d'aquestes dades per a finalitats que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-brossa (Spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, l'Ajuntament de Sagunt procedirà a posar en coneixement de l'AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè inicien els procediments sancionadors que procedisquen.