Navega cap amunt
Inicia

Fiscalització

Informes fiscalització

La llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, D'11 DE MAIG, crea la Sindicatura de Comptes i li atribueix el control extern de l'activitat economicofinancera del sector públic autonòmic, sense perjudici de les competències que corresponguen al Tribunal de Comptes. Dins del seu àmbit d'actuació s'inclouen “les Entitats Locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma, els seus Organismes Autònoms, qualsevol que siga la seua naturalesa, les empreses públiques depenents de les mateixes i quantes Entitats estiguen participades majoritàriament per aquelles” (art. 2,a de la Llei) Si desitja consultar els informes anuals emesos per la Sindicatura de Comptes sobre els comptes anuals de les entitats locals de la Comunitat Valenciana prema ací.

 

Informes particulars sobre fiscalització de l'Ajuntament de Sagunt: