Inicia

L'Ajuntament

Òrgan de govern i administració del municipi
L'Ajuntament és l'òrgan representatiu municipal per excel·lència, que es defineix com l'òrgan de govern i administració del municipi, integrat per l'Alcalde i els regidors.
Els regidors són triats pels veïns mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, mentre que l'alcalde serà triat pels regidors.
En l'estructura de l'Ajuntament de Sagunt es distingeix entre l'organització pròpia de la Corporació, els Organismes Autònoms i una societat anònima municipal.

 
L'Alcalde és l'òrgan unipersonal, President de la Corporació i cap de l'administració municipal.
Entre les seues competències, cal ressaltar les de dirigir el govern i administració municipal, representar a l'Ajuntament, dictar bàndols, presidir les sessions del Ple i de la Comissió de Govern, exercir la prefectura superior del personal i nomenar als tinents d'Alcalde, entre unes altres.
 
En l'Ajuntament de Sagunt l'alcalde es el Sr. Josep Francesc Fernández Carrasco, pertanyent a Compromís.
En cas de vacant, absència o malaltia de l'Alcalde és substituït pels Tinents d'Alcalde, que són nomenats i revocats per l'Alcalde d'entre els regidors que són membres de la Comissió de Govern, sense que el seu nombre puga excedir del d'aquesta.
 

Actualment hi ha designats els següents Tinents d'Alcalde, que són, per l'ordre del seu nomenament:
   1.   1. Sra. Teresa García Muñoz
   2.   2. Sr. Pablo Enrique Abelleira Barreiro
   3.   3. Sr. Josep Manuel Tarazona Jurado
   4.   4. Sra. María Dolores Giménez García
   5.   5. Sr Josep Maria Gil Alcamí
    1.   6. Sr. Sergio Moreno Montáñez
    2.   7. Sra. Remei Torrent Ortizá