Inicia

Comissions Informatives

Composició, funcions i normativa

Actualment estan constituïdes les següents Comissions Informatives:

 

Comissió Informativa Permanent de Modernització de l'Administració:
Matèries a tractar:
-          Personal i Règim Interior.
-          Noves Tecnologies.
-          Gabinet de Comunicació.
-          SAIC i Serveis Generals.
-          Igualtat.
-          Participació Ciutadana.
-          Transparència.​
 
Comissió Informativa Permanent d'Economia i Organització Municipal i Especial de Comptes:
Suplent: Sra. Asun Moll Castelló
Matèries a tractar:
-          HISENDA:
·         Intervenció.
·         Gestió Tributària.
·         Tresoreria.
·         Recaptació.
-          Policia Local.
-          Protecció Civil.
-          Contractació.
-          Patrimoni Municipal.
 
Comissió Informativa Permanent de Benestar:
Matèries a tractar:
-          Serveis Socials.
-          Majors.
-          Habitatge.
-          Cooperació.
-          Sanitat i Consum (OMIC).
-          Cementeris.
 
Comissió Informativa Permanent de Territori i Sostenibilitat:
Titular: Sr. Javier Raro Gualda 
Matèries a tractar:
-          Urbanisme.
-          Activitats.
-          Medi Ambient.
-          Mobilitat Urbana.
-          Manteniment.
-          Aigües.
 
Comissió Informativa Permanent de Cultura, Educació i Oci:
Suplent: Sr. Roberto Rovira Puente 
Matèries a tractar:
-          Esports.
-          Joventut i Infància.
-          Cultura.
-          Memòria Històrica i Democràtica.
-          Educació.
-          Universitat Popular.
-          Arxius i Biblioteques.
-          Promoció del Valencià.
 
Comissió Informativa Permanent de Promoció de la Ciutat:
Titular: Sra. Asunción Moll Castelló 
Matèries a tractar:
-          Promoció Econòmica i Industrial.
-          Turisme.
-          Comerç i Mercats (AFIC).
-          Platges.
-          Patrimoni Cultural i Industrial.
-          Festes.
-          Cultura Popular.
-          Agermanament.
A més de les Comissions Informatives Permanents es creen les següents Comissions Informatives Especials:
Comissió Informativa Especial sobre la remodelació platges Port de Sagunt, Almardà i Corint.
Comissió Informativa Especial per al seguiment del conveni entre l'Ajuntament i la empresa LAFARGE.
Comissió Informativa Especial sobre Seguiment de la Gestió de l'aigua.

 

Concepte

En els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys quan així ho dispose el seu Reglament Orgànic o l'acorde el Ple, existiran, òrgans que tinguen com a objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com al seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern i els regidors amb delegacions.

Composició

Tots els grups polítics integrants de la Corporació tindran dret a participar en aquests òrgans, per mitjà de la presència de regidors pertanyents a aquests. La seua composició s'acomodarà a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats en la Corporació.
Competències
Emeten dictamen preceptiu excepte cas d'urgència, i no vinculant, dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan aquesta actue amb competències delegades del Ple. Igualment, informaran aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern i Alcalde que li siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquells.
Classes de Comissions Informatives
Les Comissions Informatives, amb caràcter general, seran permanents i coincidiran amb el número i denominació de les grans àrees que s'estructuren els serveis de l'Ajuntament. Seran Comissions Informatives especials, les creades pel Ple per a un assumpte concret, les quals s'extingiran una vegada informat o dictaminat el mateix.
Calendari
Les comissions informatives permanents hauran de realitzar dues sessions ordinàries al mes, una d’elles preferentment el dijous immediatament anterior a la celebració de la Junta de Portaveus i l’altra el dijous de dues setmanes abans; ambdós en el dia i hora que el seu president establisca.
Normativa
 
 

​ ​​​