Inicia

Consells Sectorials

Composició, funcions i normativa

El Ple de la Corporació pot acordar l'establiment de Consells Sectorials, la finalitat dels quals és la de canalitzar la participació de la ciutadania i de les seues associacions en els assumptes municipals.

​Actualment existeixen els Consells Sectorials Municipals que a continuació s'indiquen:


Consell Municipal de l'Esport

President

Sr. Francisco Javier Timón Saura

Naturalesa

El Consell Municipal de l'Esport de Sagunt es va crear com a instrument fonamental de diàleg i concertació entorn de les polítiques de desenvolupament i foment de l'esport en l'àmbit de Sagunt, configurant-se per tant com un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i assessor.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell Municipal de Cultura

Presidenta

Sra. Asunción Moll Castelló

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i assessor, té com a objectiu el d'articular vies de participació social amb la finalitat d'optimitzar els recursos, programes i prestacions culturals, i exerceix, en el marc de les seues competències, funcions d'informe i proposta.

​Reglament/Estatuts

Estatuts​


Consell Assessor de Turisme

Presidenta

Sra. Natalia Antonino Soria

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i assessor, per a tots aquells assumptes que, des dels òrgans corporatius, es considere necessari sotmetre en matèria de participació, promoció, atenció, manteniment i explotació dels recursos turístics. 

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell Sectorial d'Agricultura

Presidenta

Sra. Ana María Quesada Arias​ 

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i assessor, per a canalitzar la participació social en matèria agrària.

Reglament/Estatuts

Veure Estatuts​​


Consell Municipal d'Accessibilitat de Sagunt

President

Sr. Josep María Gil Alcamí

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial les funcions de la qual són l'assessorament i via de participació en matèria d'accessibilitat,  proposa l'adopció de mesures tendents a corregir o millorar les deficiències o problemes que el Consell detecte, així com  l'estudi i desenvolupament del Pla d'Accessibilitat de Sagunt.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV

 

Consell Municipal de Benestar Social

President

Sr. Francisco Alejandro Sotoca Ruiz

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i assessor, per a articular vies de participació social, amb la finalitat d'optimitzar els recursos, programes i prestacions que  configuren el Sistema Públic de Serveis Socials.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell Municipal de Pau, Solidaritat i Cooperació

Presidenta

Sra. Maria Josep Soriano Escrig

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i assessor  amb l'objectiu d'articular vies de participació relacionats amb la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, prestant especial atenció a la sensibilització, formació i educació cívica i comunitària en el nostre municipi.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell Assessor de Comerç

Presidenta

Sra. Ana María Quesada Arias​ 

Naturalesa

Òrgan de participació ciutadana en tots els assumptes i matèries que puguen incidir en el desenvolupament de l'activitat comercial de la localitat, es regeix pels seus Estatuts aprovats per acord de Ple de 28-02-00.

Reglament/Estatuts

Veure Estatuts​


Consell Assessor de Patrimoni

President

Sr. Guillermo Sampedro Ruiz

Naturalesa

Amb la finalitat de canalitzar la participació del teixit social en els assumptes d'interés patrimonial es crea el Consell Assessor de Patrimoni a l'Ajuntament de Sagunt, com a òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i assessor, per a tots aquells assumptes que, des dels òrgans corporatius, es considere necessari sotmetre en matèria de participació, promoció, atenció, manteniment i protecció del patrimoni.


Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell de Benestar Animal

President

Sr. Francisco Javier Timón Saura

Naturalesa

Òrgan complementari municipal a fi de conduir i fomentar la participació dels ciutadans, associacions i empreses en els diversos assumptes municipals relacionats amb el benestar dels animals de companyia.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell Municipal de les Persones Majors

President

Sr. Francisco Alejandro Sotoca Ruiz

Naturalesa

Consell de les Persones Majors de Sagunt es va crear amb la finalitat d'instrumentar la participació i col·laboració de les persones majors en la definició, aplicació, seguiment de la planificació i ordenació dels serveis per a millor atenció a les seues necessitats, així com per a la defensa dels seus drets i la promoció del seu benestar. Es troba entre les seues funcions el potenciar l'envelliment actiu de la població, entés aquest com la promoció i protecció integral de les persones majors i en el reconeixement dels drets, relatius a la independència, la participació, la dignitat, l'assistència i realització dels propis desitjos, potenciant la seua participació i protagonisme ple en la construcció de la societat.

 

Reglament/Estatuts

Publicació BOPV


Consell Municipal de la Infància

President

 Sr. Guillermo Sampedro Ruiz

Naturalesa

Òrgan de participació i consulta no vinculant de l'Administració Municipal per a tots aquells assumptes que, des dels òrgans corporatius, es considere necessari sotmetre en matèria de participació, promoció, atenció i protecció a la infància. Entre les seues funcions es troba exercir d'òrgan de participació i de via de comunicació entre els xiquets i xiquetes i la Corporació Local.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell Assessor del Patrimoni de la Humanitat

President

Sr. Josep Francesc Fernández Carrasco

Naturalesa

És un instrument essencial de caràcter participatiu, consultiu i assessor per a elaborar una candidatura perquè Sagunt siga declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Reglament/Estatuts

Veure Reglament​


Consell Sectorial de la Formació Professional de Sagunt

Presidenta 

Sra. Maria José Carrera Garriga​

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial i de caràcter consultiu, deliberatiu i de participació social, creat per a abordar tots aquells assumptes que, des de tots els òrgans corporatius, educatius i/o empresarials es considere necessari sotmetre en matèria de promoció, atenció i millora de la Formació Professional.  Aquest òrgan es marca com a objectiu impulsar una formació més qualificada en un marc d'innovació i millora de la qualitat educativa i com a recurs per a reduir l'abandó escolar, acompanyar i orientar als ciutadans en els moments de transició. Es configura així com una plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics amb l'objectiu principal de fomentar la formació professional i la plena inserció laboral i professional de les persones joves de la ciutat.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell Escolar Municipal

President 

Sr. José Manuel Tarazona Jurado

Naturalesa

El Consell Escolar Municipal del municipi de Sagunt (d'ara en avant CEMSA) és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació democràtica en la programació i control de l'ensenyament no universitari per part la comunitat local de Sagunt. Entre les seues funcions es troben les establides com a consultives amb caràcter preceptiu en els assumptes i àmbit territorial que determinen els articles 13 i 14 del Text refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV de Modificació del Reglament

Edicte Publicació BOPV


Consell Municipal de la Dona

President

Sr. Darío Moreno Lerga (ALCALDE) ​    

Naturalesa

Òrgan de participació de les diferents organitzacions de grups de dones per a canalitzar la seua promoció i formació en tots els àmbits de la societat, estudiant i fent proposades per a la resolució de les demandes, conflictes i situacions de discriminació amb les quals s'enfronta la dona en la societat. Es regeix pel que s'estableix en els seus Estatuts. 

Reglament/Estatuts

Veure Estatuts    


Consejo Económico y Social

President

Sr. Darío Moreno Lerga (ALCALDE)

Naturalesa

Òrgan consultiu d'estudi i assessorament referent a desenvolupament econòmic-social i política d'ocupació local, regulant-se pels Estatuts aprovats per acord de Ple de 28-04-92, que posteriorment van ser modificats per acord plenari de 29 de juny del 2000.

Reglament/Estatuts

Veure Estatuts ​


Consell Municipal de Medi Ambient

President

Sr. Darío Moreno Lerga (ALCALDE)​

Naturalesa

Consell Municipal de Medi Ambient és un òrgan consultiu del govern i ple municipal, en els assumptes relacionats amb el medi ambient.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV

 

INFORMACIÓ GENERAL CONSELLS SECTORIALS MUNICIPALS

Concepte

El Ple de la Corporació podrà acordar l'establiment de Consells Sectorials, la finalitat dels quals serà la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes municipals.

Composició

Els grups polítics no tindran representació en els Consells. En tot cas, cada Consell estarà presidit per un membre de la Corporació, nomenat i separat lliurement per l'Alcalde, que actuarà com a enllaç entre aquella i el Consell.

Competències

Els Consells Sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i, si és el cas, proposta, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat al fet que corresponga cada Consell.

Normativa

Art. 31.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de règim local de la Comunitat Valenciana.

Arts. 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Arts. 72-73 del Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) BOP núm. 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis​.

 

 

 
 

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​