Inicia

Junta de Portaveus

Composició, funcions i normativa


GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE:

Portaveu titular: Javier Raro Gualda

Suplent: Ana María Quesada Arias​ 

 

Portaveu titular: Josep Francesc Fernández Carrasco

Suplent: Josep María Gil Alcamí


GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PORTENYA: 

Portaveu titular: Manuel González Sánchez 

Suplent:Juan Antonio Guillen Julia   


GRUP MUNICIPAL PP:  

Portaveu titular: Sergio Muniesa Franco 


Portaveu titular: Guillermo Sampedro Ruiz​ 
 
Portaveu titular: Salvador Montesinos Zamorano 
 
Portaveu titular: Alejandro Vila Polo 

 

Concepte

La Junta de Portaveus es constitueix com a òrgan complementari de l'Excm. Ajuntament de Sagunt.

La Junta de Portaveus tindrà sempre caràcter d'òrgan complementari i deliberant, en les seues sessions no s'adoptaran acords ni resolucions amb força d'obligar davant tercers.

Composició
Estarà integrada, sota la presidència de l'Alcalde, pels portaveus dels Grups Polítics Municipals. A les sessions de la Junta de Portaveus assistirà el secretari general de la Corporació o funcionari que li substituïsca.
Competències
1. La Junta de Portaveus té com a funcions:
a)   Tractar amb l'Alcalde assumptes que afecten el Govern i Administració del Municipi.
b)    Preparar les sessions ordinàries Ple de l'Ajuntament.
c)    Sol·licitar al Defensor del Ciutadà informes extraordinaris en aquells supòsits que ho estime oportú.
2. Les sessions de la Junta tindran com a objecte:
a)  Facilitar a l'Alcalde informació dels assumptes que vagen a figurar en l'ordre del dia de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament, perquè l'Alcalde resolga definitivament l'ordre del dia de la sessió.
b)  Coneixement per l'Alcaldia de les preguntes que els portaveus vagen a formular en les sessions del Ple, i que en tot cas hauran de presentar-se per escrit abans de la convocatòria.
c)   Presentar propostes la inclusió de les quals en l'ordre del dia és potestativa de l'Alcaldia.
d)  Qualsevol altre assumpte que per l'Alcaldia es considere convenient sotmetre a coneixement i parer de la Junta.
Calendari
Segons acord adoptat per la Junta de Portaveus en la sessió que va tindre lloc el dia 4 de juliol de 2019, pel que es fixa com a dia i hora de realització de les sessions ordinàries de la Junta de Portaveus el dilluns immediatament anterior a la realització de la sessió ordinària del Ple de la corporació, a les 9 hores. 
Normativa

Arts 69-71 del Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) BOP núm. 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis).

 

 

 

​ ​​​