Navega cap amunt
Inicia

El Ple

Composició, funcions i normativa

El Ple és un òrgan necessari de l'Ajuntament, compost de tots els Regidors i presidit per l'Alcalde. El ple de l'Ajuntament de Sagunt ho integren l'Alcalde i vint-i-quatre Regidors i Regidores.

Actualment, la composició del Ple és la següent:

 
Alcalde
 
Sr. Darío Moreno Lerga
Àrees: Alcaldia. Igualtat, Medi Ambient.
                                                                           

Regidors/Regidores
 
Sra. Maria José Carrera Garriga
Delegacions: Personal i Règim Interior, Promoció Econòmica i Industrial, Agermanament.
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
   
Sr. Javier Raro Gualda
Delegacions: Contractació, Mobilitat Urbana, Esports.
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
            

Sra. Gloria María Parra Calero
Delegacions: Hisenda (Intervenció, Gestió Tributària, Tresoreria, Recaptació), Comerç i Mercats (AFIC).
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
            

Sr. Francisco Alejandro Sotoca Ruiz
Delegacions: Serveis Socials, Majors.
Correu electrònic
Xarxes Socials
            

Sra. Natalia Antonino Soria
Delegacions: Policia Local, Protecció Civil, Turisme.
Correu electrònic
Xarxes Socials
            


Sr. Francisco Javier Timón Saura
Delegacions: Participació Ciutadana, Patrimoni Municipal, Sanitat i Consum (OMIC), Cementeris.
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
           


Sr. Josep Francesc Fernández Carrasco
Delegacions: Vivenda, Urbanisme.
Correu electrònic: qfernandez@compromis.ws
Xarxes Socials:
            

Sra. Asunción Moll Castelló
Delegacions: Festes, Cultura Popular, Cultura.
Correu electrònic
Xarxes Socials
            

Sr. Josep Maria Gil Alcamí
Delegacions: Noves Tecnologies, Manteniment, Aigües.
Correu electrònic
Xarxes Socials
            

Sr. Jose Manuel Tarazona Jurado
Delegacions: Educació, SAIC i Serveis Generals, Transparència.
Correu electrònic
Xarxes Socials
            

Sra. Maria Josep Soriano Escrig
Delegacions: Cooperació, Universitat Popular, Promoció del Valencià.
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
            


Sr. Manuel González Sánchez
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Sr. Juan Antonio Guillén Julià
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
          

 
 
Sra. Pilar Berna García
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
Retribucions​​
          

 
 
Sr. Cosme José Hernández Sánchez
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
          

 
 
Sra. Carolina Fuertes Gallur
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
          

 
 
Sr. Sergio Muniesa Franco
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Sra. Davinia Bono Pozuelo
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Sra. Maribel Sáez Martínez
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Sr. Guillermo Sampedro Ruiz
Delegacions: Activitats, Juventut i Infància, Memoria Històrica i Democràtica.
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
            Sr. Roberto Rovira Puente
Delegacions: Platges, Patrimoni Cultural i Industrial, Arxius y Biblioteques.
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
            

Sr. Salvador Montesinos Zamorano
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Sr. Raúl Castillo Merlos
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Sr. Alejandro Vila Polo
Correu electrònic
Currículum Vitae
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

 

 
 
Concepte
El Ple és un òrgan necessari de l'Ajuntament, compost de tots els Regidors i presidit per l'Alcalde. El ple de l'Ajuntament de Sagunt ho integren l'Alcalde i vint-i-quatre Regidors.
Composició
Tots els grups polítics integrants de la Corporació tindran dret a participar en els dits òrgans, per mitjà de la presència de regidors pertanyents als mateixos. La seua composició s'acomodarà a la proporcionalitat entre els distints grups polítics representats en la Corporació.
Competències
Entre els seus principals comesos el Ple controla i fiscalitza els òrgans de govern municipals, aprova les Ordenances, Reglaments i la resta de Disposicions de Caràcter general, així com el Pressupost de l'Ajuntament. És competent per a triar i destituir l'Alcalde.
Classes de Sessions del Ple
Hi ha tres tipus de sessions:
•1.- Ordinàries: una vegada al mes.
•2.- Extraordinàries: per decisió de l'Alcalde o a proposta de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació i,
•3.- Extraordinàries amb carácter urgent: per a situacions excepcionals determinades pel Ple.
Normativa aplicable  
Art. 20.1 a), 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Arts 49-51 i 69-110 del del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament y Règim Jurídic de les Entitats Locals.
 
Arts 33-36 i 74-126 del Reglament Orgànic Municipal (BOP número 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis).