Navega cap amunt
Inicia

La Junta de Govern Local

Composició, funcions i normativa

Són membres de la Junta de Govern Local:


President
Sr. Darío Moreno Lerga​ (ALCALDE) 
Membres
Concepte
La Junta de Govern existeix en els municipis amb població de dret superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho dispose el seu Reglament Orgànic o així ho acorde el Ple de l'Ajuntament.
Composició
Està integrada per l'Alcalde, que la presideix, i Regidors denominats lliurement per ell com a membres d'aquesta. El nombre de Regidors membres, no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació.
Competències
És atribució pròpia i indelegable de la Junta de Govern, l'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seues funcions.
Així mateix, la Junta exercirà les atribucions que li deleguen l'Alcalde, el Ple i aquelles que expressament li assignen les lleis.
Calendari​
La Junta de Govern celebrarà sessió ordinària totes les setmanes a les nou hores de cada divendres no festiu.
Documentació
Els documents relacionats amb l'activitat dels òrgans de govern es publiquen en la pàgina web sense signar sobre la base del criteri interpretatiu CI/004/2015, 23 de juliol de 2015, adoptat conjuntament pel CTBG i l'AEPD. Els documents originals són vàlids i estan degudament signats. Es pot consultar aquesta documentació en la secció corresponent a cada òrgan.​​
Normativa
Arts. 37 i 38 del Reglament Orgànic Municipal (BOP núm. 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis)​.

 

 
​​​​​​​