Navega cap amunt
Inicia

La Junta de Govern Local

Composició i delegacions

La Junta de Govern Local, està integrada per l'Alcalde que és el seu President, i un nombre de regidors que no pot excedir del terç del seu nombre legal, en l'Ajuntament de Sagunt són vuit els seus components.

Els seus membres són nomenats i separats per l'Alcalde, havent d'adonar d'açò al Ple, d'entre els seus membres, es nomenarà als tinents d'Alcalde.

Les seues funcions són assistir a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions i exercir les que li siguen delegades per ell i pel Ple, a més d'aquelles que li atribuïsca la legislació.


Són membres de la Junta de de Govern:

President

Sr. Dario Moreno Lerga

Membres

·         D. Guillermo Sampedro Ruiz

·         D. Josep Francesc Fernandez Carrasco

·         D. Javier Raro Gualda

·         Dª Asunción Moll Castelló

·         Dª Gloria Maria Parra Calero

·         D. Josep Maria Gil Alcami

·         D. Francisco Alejandro Sotoca Ruiz

L'Alcalde pot efectuar delegacions genèriques de les seues atribucions, amb excepció d'aquelles que són indelegables, en els membres de la Junta de Govern, i efectuar delegacions especials en qualsevol regidor encara que no siga membre d'aquella.


En l'actualitat l'Alcalde ha conferit les següients delegacions: 

 

Delegacions d'Àrea de Govern

 

Àrea de Modernització de l’Administració

- Regidor Delegat Àrea de Govern: Sra. Maria Jose Carrera Garriga

- Àmbits de direcció i  supervisió:

      -  Personal i Règim Interior.

-  Noves Tecnologies.

-  Gabinet Comunicació.

-  SAIC i Serveis Generals.

-  Igualtat.

-  Participació Ciutadana.

- Transparència.

 

Àrea d'Economia i Organització Municipal i delegació especial tinent d’Alcaldia d’Almardà.

 

- Regidor Delegat Àrea de Govern: Sr. Josep Maria Gil Alcamí

- Àmbits de direcció i supervisió:

- Hisenda: 

      - Intervenció.

      - Gestió Tributària.

      - Tresoreria.

      - Recaptació.

- Policia Local.

- Protecció Civil.

- Contracctació.

- Patrimoni Municipal.

        Àrea de Promoció de la Ciutat

   - Regidora Delegada Àrea de Govern: Sra. Asunción Moll Castelló.

                    - Àmbits de direcció i supervisió:

- Promoció Econòmica i Industrial.

- Turisme.

- Comerç i Mercats (AFIC)

- Platges

- Patrimoni Cultural i Industrial.

- Festes.

- Cultura Popular.

- Agermanament.

Àrea de Benestar.

- Regidora Delegada Àrea de Govern: Sr. Francisco Alejandro Sotoca Ruiz.

                    - Àmbits de direcció i supervisió:

- Serveis Socials.

- Majors.

- Vivenda.

- Cooperació.

- Sanitat i Consum (OMIC)

- Cementeris

 

Àrea de Territori i Sostenibilitat i delegació especial tinent d’Alcaldia del Port de Sagunt:

- Regidora Delegada Àrea de Govern: Sr. Javier Raro Gualda.

- Àmbits de direcció i supervisió:

             - Urbanisme.

- Activitats.       

- Medi Ambient.

- Mobilitat Urbana.

- Manteniment

- Aigües.

 Àrea de Cultura, Educació i Oci i delegació especial tinent d’Alcaldia de Baladre:

- Regidora Delegada Àrea de Govern: Sr. Guillermo Sampedro Ruiz.

- Àmbitos de direcció i supervisió:

             -       Esports.

-      Joventut i Infància.

-      Cultura.

-      Memòria Històrica i Democràtica.

-      Educació.

-      Universitat Popular.

-      Arxius i Biblioteques.

-      Promoció del Valencià.

Delegacions Especials

·         Sra. Maria Jose Carrera Garriga

 

-  Personal i Règim Interior

- Promoció Econòmica i Industiral.

- Agermanament.

 

·         Sr. Guillermo Sampedro Ruiz

 

-  Activitats.

- Joventut i Infància

- Memòria Històrica i Democràtica

 

·         Sr. Josep Francesc Fernandez Carrasco

 

-    Vivenda.

-    Urbanisme.

 

·         Sr. Javier Raro Gualda

 

-      Contractació.

-      Mobilitat Urbana

-      Esports

 

·         Sra. Asunción Moll Castelló

 

-  Festes.

- Cultura Popular.

- Cultura.

  

·         Sra. Gloria Maria Parra Calero

 

-     Hisenda:

     - Intervenció.

     - Gestió Tributaria.

     - Tresoreria.

     - Recaptació.

-      Comerç i Mercats (AFIC)

 

·         Sr. Josep Maria Gil Alcami

 

-   Noves Tecnologies

-   Manteniment

-   Aigües

 

·         Sr. Francisco Alejandro Sotoca Ruiz

 

Serveis Socials.

- Majors

 

·         Sra. Natalia Antonino Soria

-     Policia Local

- Protecció Civil

- Turisme

 

·         Sr. Francisco Javier Timón Saura

 

-  Participació Ciutadana

- Patrimoni Municipal

- Sanitat i Consum (OMIC)

- Cementeris.

 

·         Sra. Maria Josep Soriano Escrig

-  Cooperació

- Universitat Popular

- Promoció del Valencià

 

·         Sr. Roberto Rovira Puente

- Platges

 - Patrimoni Cultural i Industrial

- Arxius i Biblioteques

 

 ​​