Navega cap amunt
Inicia

La Junta de Govern Local

Composició i delegacions

La Junta de Govern Local, està integrada per l'Alcalde que és el seu President, i un nombre de regidors que no pot excedir del terç del seu nombre legal, en l'Ajuntament de Sagunt són vuit els seus components.
Els seus membres són nomenats i separats per l'Alcalde, havent d'adonar d'açò al Ple, d'entre els seus membres, es nomenarà als tinents d'Alcalde.
Les seues funcions són assistir a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions i exercir les que li siguen delegades per ell i pel Ple, a més d'aquelles que li atribuïsca la legislació.


Són membres de la Junta de de Govern:

President

Sr. Josep Francesc Fernández Carrasco

Membreos

 • Sra. Teresa Garcia Muñoz
 • Sr. Pablo Enrique Abelleira Barreiro
 • Sr. Guillermo Sampedro Ruiz
 • Sr. Natalia Antonino Soria
 • Sr. Sergio Moreno Montáñez
 • Sr. José Vicente Muñoz Hoyas
 • Sra. Remei Torrent Ortizá
 • Sra. Roser Maestro Moliner


L'Alcalde pot efectuar delegacions genèriques de les seues atribucions, amb excepció d'aquelles que són indelegables, en els membres de la Junta de Govern, i efectuar delegacions especials en qualsevol regidor encara que no siga membre d'aquella.


En l'actualitat l'Alcalde ha conferit les següients delegacions:


Delegacions d'Àrea de Govern


Àrea d'Administració Local i Transparència

- Regidor Delegat Àrea de Govern: Sr. Sergio Moreno Montañez.

- Àmbits de direcció i  supervisió:

      -  Personal i Règim Interior.

-  Policia Local i Protecció Civil.

-  Contractació i Patrimoni Municipal.

-  Noves Tecnologies.

-  Gabinet Comunicació

-  SAIC i Serveis Generals

 

Àrea d'Economia i Hisenda

- Regidor Delegat Àrea de Govern: Sra. María Teresa García Muñoz.

- Àmbits de direcció i supervisió:

- Hisenda: 

      - Intervenció.

      - Gestió Tributària.

      - Tresoreria.

      - Recaptació.

- AFIC/OMIC : 

     - Mercats i Comerç.

     - Sanitat i Consum.

- Promoció Econòmic: 

     - Formació per a l'ocupació.

     - Assessorament emprenedurisme.

     - Promoció Ciutat.

     - Assessorament Empreses.

     - Empresa e Indústria.

-Presidència i Grans Projectes

     - Coordinació Grans Projectes.

     - Romeu-Pinyal

     - Edusi

     - Pacte Territorial Ocupació

     - Reindustralització. Oficina de Captació d'Inversions. Ericam.

          - Acompanyament projectes d'inversions.

          - Ordenança Grans Projectes.

          - Coordinació diferents administracions en matèria d'industria.

          - Àrees industrials.

          - Fons de Reindustrialització.

 

Àrea de Benestar Social

- Regidora Delegada Àrea de Govern: Sra. Roser Maestro Moliner.

                    - Àmbits de direcció i supervisió :

- Serveis Socials.

- Cooperació.

- Igualtat.

 

Àrea de Territori i Sostenibilitat

- Regidora Delegada Àrea de Govern:  Sr. Pablo Enrique Abelleira Barreiro.

- Àmbits de direcció i supervisió:

             - Urbanisme.

- Activitats.       

- Medi Ambient.

- Mobilitat Urbana.

- Manteniment i Cementeris.

 

 Àrea d'Oci i Temps Lliure

- Regidora Delegada Àrea de Govern:  Sra. Remei Torrents Ortizà.

- Àmbitos de direcció i supervisió:

             - Majors.

- Joventut.       

- Esports.

- Festes.

- Cultura Popular.

- Universitat Popular.

 

Àrea de Cultura

- Regidor Delegat Àrea de Govern: Sra. Natalia Antonino Soria.

- Àmbits de direcció i supervisió:

- Cultura.

- Educació.

- Patrimoni Cultural.

- Turisme.

- Arxiu i Biblioteques.

- Promocio del Valencià.

- Agermanament.

- Agermanament.

 

 Delegacions Especials
        • Sr. Guillermo Sampedro Ruiz
 

-    Joventut. 

-    Cooperació.

-    Gabinet de Comunicació.

-    Activitats.

 

        • Sr. José Vicente Muñoz Hoyas
 

-    Noves Tecnologies.

-    Platges.

 

        • Sra. Roser Maestro Moliner
 

-    Policia Local.

-    Mobilitat Urbana.

-     Protecció Civil.

 

        • Sra. Mónica Caparrós Cano
 

-      Serveis Socials.

-    Arxiu i Biblioteques.

-    SAIC i Serveis Generals.

 

        • Sra. Teresa Garcia Muñoz
 

-    Medi Ambient.

-    Presidencia i Grans Projectes: 

      - Coordinació Grans Projectes.

      - Romeu-Pinyal.

      - Edusi.

      - Pacte Territorial Ocupació.

      - Reindustrialització. Oficina de Captació de Inversions. Ericam.

          - Acompanyament projectes d'inversií.

          - Ordenança Grans Projectes.

          - Coordinació diferents administracions en matèria d'indústria.

          - Àrees industrials.

          - Fons de Reindustrialització.

 

        • Sr. Pablo Enrique Abelleira Barreiro
 

-        Urbanisme.

-     Patrimoni Cultural (Històric i Industrial).

-     Patrimoni Municipal.

 

        • Sr. José Manuel Tarazona Jurado
 

-        Cultura.

-        Educació.

-        Promoció Valencià.

 

        • Sra.  María Dolores Giménez García
 

-     Cementeris.

-     Sanitat i Consum.

-     Igualtat.

-     Universitat Popular - Acció Cultural.

-     Participació.

 

        • Sr. Josep María Gil Alcamí
 

-        Manteniment.

-        Contractació.

-     Hisenda:

     - Intervenció.

     - Gestió Tributaria.

     - Tresoreria.

     - Recaptació.

 

        • Sr. Sergio Moreno Montañez
 

-        Mercats i Comerç.

-        Personal i Règim Interior.

-     Transparència.

 

        • Sra. Remei Torrent Ortizá
 

-        Festes.

-     Cultura Popular.

 

        • Sr. Miguel Chover Lara
 

-     Promoció Econòmica:

     - Formació per a l'ocupació.

     - Assessorament emprenedoria.

     - Promoció Ciutat.

     - Assessorament Empreses.

     - Empresa i Indústria.

-   Esports

 

        • Sra. Natalia Antonino Soria
 

-        Turisme..

-     Majors.

-     Agermanament