Navega cap amunt
Inicia

La Junta de Govern Local

Composició, funcions i normativa

Són membres de la Junta de Govern:


President
Sr. Darío Moreno Lerga (ALCALDE) 
Membres​
Concepte
La Junta de Govern existix en els municipis amb població de dret superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho dispose el seu Reglament Orgànic o així ho acorde el Ple de l'Ajuntament.
Composició
Està integrada per l'Alcalde, que la presidix, i Regidors anomenats lliurement per ell com a membres de la mateixa. El nombre de Regidors membres, no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació.
Competències
És atribució pròpia i indelegable de la Junta de Govern, l'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seues funcions.
Així mateix, la Junta exercirà les atribucions que li deleguen l'Alcalde, el Ple i aquelles que expressament li assignen les lleis.
Normativa aplicable
Arts. 20.1 b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Arts. 52, 53, 112 i 113 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Arts. 37 i 38 del Reglament Orgànic Municipal (BOP número 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis).

 

​​​