Navega cap amunt
Inicia

Exposicions 2013-2014

Relació d'exposicions de l'actual campanya

 

 

C l a u s u r a d e s
 
              E n c a r n a  A l b e r t  -  L a  m a g i a  d e l  c o l o r  -  1 5 g e n / 1 3 f e b  '1 5   [ d e s c a r r e g a r   t r í p t i c ]
                A l t e r n a t u r a  -  F o t o g r á f i a  -  2 7  n o v / 2 6  d i c  '1 4   [ d e s c a r r eg a r   t r í p t i c ]
M a r t a   Y a n i n i  -  A r r e l s  -  1 6  o c t / 2 2 n o v  '1 4   [ d e s c a r r e g a r   t r í p t i c ]
   A n a   J i m e n e z  -  G r a f i t o  &  c o l o r  -  0 8  m a y / 0 6 j u n  '1 4   [ d e s c a r r e g a r   t r í p t i c ]
                                  G a r c í a   M o r e n o  -  2 8  f e b / 2 8 m a r  '1 4   [ d e s c a r r e g a r   t r í p t i c ]
C u k i e r  -   O l i v e r  -  S a m o   -   c a r a  -  1 4  n o v / 1 4 d i c  '1 3   [ d e s c a r r e g a r   t r í p t i c ]
 R u b e n  F r e s n e d a   -   g r a d a c i o n e s  -  2 6  s e p / 2 5 o c t  '1 3   [ d e s c a r r e g a r   t r í p t i c ]
  J u l i o  L ó p e z  T o r n e l   -   n o  ( m á s )  -  1 8  a b r / 1 7 m a y  '1 3   [ d e s c a r r e g a r   t r í p t i c ]
  L a  t i r a  d e  d o n e s   -   f i n e s t r e s  -  1 7  e n e / 1 5  f e b  '1 3   [ d e s c a r r e g a r   t r í p t i c ]
    J u a n  H i g u e r a s   -   r e c u e r d o s  -  2 2  n o v / 2 1  d e s  '1 2   [ d e s c a r r e g a r   t r í p t i c ]
         M a r  D o m i n g u e z   -   i n s p i r a  -  1 8  o c t / 1 6  n o v  '1 2   [ d e s c a r r e g a r   t r í p t i c ]