Inicia

Escolarització 2020/2021

Informació escolarització 2020/2021

La Conselleria d'Educació ha creat la web www.telematricula.es per a fer l'admissió escolar telemàtica per al pròxim curs escolar 2020/2021. En aquesta, es podrà obtindre la “clau d'admissió”, realitzar la sol·licitud telemàtica, així com altres tràmits corresponents al procés d'admissió.

En la web podrà consultar el calendari del procés d'admissió.

Les famílies només necessiten tindre a mà el DNI o NIE per a obtindre la “clau d'admissió”.

Per a generar esta clau (serà única per alumne/a), necessitaràs verificar electrònicament la teua identitat (del pare, la mare o tutor/a legal en el cas que l'alumne a alumna siga menor d'edat). Aquesta clau haurà de conservar-se durant tot el procés d'admissió.

Hi ha diverses formes per a identificar-se electrònicament per a generar aquesta “clau d'admissió”. Són les següents:

1.     Si disposes de DNI: combinació del DNI i el IDESP o número de suport en el DNI 3.0 més modern (codi de 9 lletres i números inclòs en el DNI). Indicant la data de naixement i marcant la casella de la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri d'Interior.  més informació

2.     Si disposes de NIE: combinació del NIE i el IXESP o número de suport (inclòs en el NIE). Indicant la data de naixement i marcant la casella de la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri d'Interior.  més informació

3.     Si disposes de núm. de Certificat de Registre de Ciutadania de la UE, s'obtindrà mitjançant la combinació: NIE, número de certificat precedit per la lletra C, data de naixement i marcant la casella de la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri d'Interior. més informació

En el cas de les persones que únicament disposen de passaport com a document de identificació o manquen de possibilitat d'accés a mitjans electrònics: hauran d’acudir al centre en que vulga sol·licitar plaça en primera opció, que serà habilitat com a punt d'atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten. En aquests punts, es generarà la “clau d'admissió”, que permetrà a aquests col·lectius, la participació en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants. Disposen d'un llistat de centres educatius del municipi en la web de l'Ajuntament de Sagunt (secció escolarització).​

Centres educatius del municipi

Una vegada generada la “clau d'admissió” (identificador i contrasenya), podrà accedir i completar el formulari o sol·licitud d'admissió. Es podrà realitzar aquest formulari en les dates  de presentació de sol·licituds.

-        Educació Infantil i Primària: del 8 al 16 de juny.

-        ESO, Batxillerat i Cicles Formatius i FP Bàsica: del 17 al 25 de juny.

No serà necessari presentar l'acreditació de les circumstàncies declarades en el moment de realitzar la sol·licitud telemàtica. No obstant això, el formulari inclourà una declaració responsable que totes aquestes circumstàncies són certes i sense perjudici de la seua posterior acreditació i comprovació. Posteriorment, es verificaran les circumstàncies al·legades. La falsedat de les dades declarades, o no prou acreditats, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, escolaritzant-se en algun dels centres on quedaren vacants una vegada finalitzat el termini d'admissió.

En el formulari d'admissió es podran sol·licitar fins a 10 centres. En el cas de no seleccionar el màxim nombre de centres possible i no s'obtinga plaça, es podrà realitzar assignació d'ofici a un centre del municipi o zona d'escolarització on tinga vacants.

Es

bare

criteris de baremació  (germans/as en el centre, àrees d'influència, renda, família nombrosa, família monoparental,…) i manera d'al·legar-los amb posterioritat, podran ser consultats en la web de l'Ajuntament de Sagunt i en www.telematricula.es

En la mateixa web activada per la Conselleria, estarà habilitat un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i la puntuació obtinguda. També podrà realitzar reclamacions a les llistes provisionals o definitives en els terminis corresponents.

Una vegada admés en  el procediment d'admissió (llistes definitives), haurà de formalitzar la matrícula en el centre educatiu en el termini establit per a això.

Quan s'ha de realitzar sol·licitud d'admissió? La realitzaran els pares, mares o tutors, legals, en  el cas que l'alumnat siga menor d'edat, en els següents casos:

·       De nou ingrés en Educació Infantil, tant primer cicle (1 i 2 anys) com a segon (3 anys). No és necessària sol·licitud en cas d'estar matriculat en aules de 2 anys de col·legis i que vagen a continuar en el mateix centre (si que és necessari realitzar la matrícula).

·       Que vulga canviar de centre educatiu.

·       Que vaja a realitzar 1r ESO i vulga un altre centre diferent a l'adscrit del seu col·legi. En el cas de continuar en el centre adscrit al seu col·legi, no és necessari realitzar la sol·licitud d'admissió (l'adscripció és automàtica), però si que haurà de formalitzar la matrícula en els terminis establits.

·       Per a canvi d'etapa a Batxillerat o Formació Professional, sempre s'ha de fer sol·licitud.

Totes les novetats s'aniran publicant en aquesta pàgina web (en les diferents carpetes a baix indicades, depenent de l'etapa educativa). Les àrees d'influència ja estan disponibles en aquestes carpetes (es prorroguen les del curs 2019/2020).

Podrà consultar més informació i la normativa completa en la pàgina web de la Conselleria d’Educació:

http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

www.telematricula.es

 

Per a qualsevol dubte, també es pot posar en contacte amb el departament d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt:

Telèfon: 96 265 58 93

E-mail: educacio@aytosagunto.es

 .

Formació Professional: Cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica (FPB), Programes formatius de qualificació bàsica (PFQB) i Formació Professional de 2a oportunitat

 

 

 

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​