Inicia

Beques Conservatori 2016/2017

Consulta d'ajudes concedides
 

ACORD AJUNTA DE GOVERN DE 16 DE JUNY DE 2017: CONCESSIÓ BEQUES CONSERVATORI

 

Tenint en compte l'establit en la Base vuitena de la corresponent ordenança, aquestes beques són incompatibles amb altres ajudes que atorgades per qualsevol administració o entitat pública tinguen la mateixa finalitat.

Per tal motiu, en el cas d'obtenció simultània de més d'una beca per a la mateixa finalitat, el beneficiari haurà de triar entre les ajudes concedides. Si opta per l'ajuda concedida per aquest ajuntament haurà de desistir de les altres. Si es decideix per la concedida per una altra administració pública, haurà de desistir, per escrit, de l'atorgada per aquest ajuntament en el termini de 10 dies a partir de la data de publicació de l'acord adoptat per la Junta de Govern.

El que li trasllade perquè en prengueu coneixement i efectes, a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent (si escau), comunicant-li que aquest acte, que té caràcter definitiu, de conformitat amb l'establit en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, posa fi a la via administrativa. Contra el mateix podrà Vostè., interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o impugnar-ho directament davant la jurisdicció contenciós administrativa. En el cas que Vostè., opte per la interposició del recurs de reposició, ho farà davant l'òrgan municipal que va dictar l'acte i en el termini d'un mes a explicar des de l'endemà a aquell que tinga lloc la notificació del mateix, havent de tenir en compte que la seua interposició impedirà, fins a la seua resolució expressa o desestimació presumpta, la utilització de la via contenciós-administrativa. El recurs haurà de resoldre's i notificar-se en el termini d'un mes, entenent-se desestimat, i quedant expedita la via contenciós-administrativa en cas contrari. En el cas que es decidisca Vostè., per interposar recurs Contenciós-Administratiu directament ho farà davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu corresponent amb seu en la ciutat de València, en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà a aquell que reba aquesta notificació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 8,14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa. Tot açò sense perjudici que puga exercitar qualsevol altra acció o recurs que estime convenient en defensa dels seus drets.

 

 
 
Introduïsca el NIF del sol·licitant (o representant si és menor)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​