Navega cap amunt
Inicia

Urbanisme i habitatge

Documentació detallada vigent
Documentació detallada vigent
140255Z Adequació pluvials en Camí la Mar 1 i Camí la Mar 2
Art. 57.1.a Obertura d'informació pública
130422R Modificació puntual ordenació carrers Pisa i Siena
Tràmit art.50.3 LOTUP i obertura període consultes
Imatge sense text alternatiu.
128765Q Projecte urbanització zona verda sector Parc Sagunt 1
Art. 57.1.a Obertura d'informació pública
540341Z. BOE 1 del Pla Parcial de Platges
Tràmit art.50.3 LOTUP i obertura període consultes
451002R Canvi calificació equipament
Tràmit art.50.3 LOTUP i obertura període consultes
177075N Zona verda antic SGES 30
Art. 57.1.a Obertura d'informació pública
E174648R Macrosector V
Admissió a tràmit i obertura de període de consultes
E242605C E07/07 PL Plaques Solars
Modificació Ordenança Municipal Plaques Solars - Període Consultes
267699E Canvi de qualificació de dotacionals escolar i esportiu
Art. 50.3 LOTUP i obertura període consultes
E171405N Projecte reparcel·lació forçosa Barrio de la Luz
Art. 92.2 LOTUP i obertura període informació pública
E157055H: PRI Estació Les Valls PERI-1
Obertura tràmit exposició al público
Estudis Integració Paisatgística
Estudios Integración Paisajística
Sòl industrial
Recursos d'informació urbanística
Obertura període informació pública
E03/16PL Edicte dictamen ordenança neteja i clos solars
Projectes de reurbanització
Pintor Pinazo, Barri de La Marina, Solar de Quevedo i Carrer València
Ordenança general d'agilització de llicències d'activitat i obres
Obertura període de presentació de suggeriments i propostes
Imatge sense text alternatiu.
Bases Particulars
Bases Particulars
Parque Industrial Ingruinsa
Información sobre usos y edificabilidad del suelo.
Parque Industrial Ingruinsa
Parque Industrial Ingruinsa
Xarxa Urbana de Referències Topogràfiques
Xarxa Urbana de Referències Topogràfiques
Documentació Urbanisme i vivenda
Bases, informacions públiques, inversió infraestructures...
Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)
Revisió periòdica de l'estat de conservació dels immobles de més de 50 anys
Licitacions
Anuncis i licitacions d'obres púbiques
Accesibilidad
Accesibilidad
Plans Ordenació i Convenis Urbanístics
Plans d'ordenació i convenis urbanístics
Imatge sense text alternatiu.
E279519X Pla de reforma interior Nº 2 Mont Picaio
Art. 50.3 LOTUP i obertura període consultes