Navega cap amunt
Inicia

Urbanisme i habitatge

Exposició pública. Estudi Integració Paisatgística
Modernització agrícola parcel·la 66 del polígon 10
Exposició pública. Estudi d'Integració Paisatgística
Modernització agrícola parcel·les 555, 557, 872, 537, 959 i 1025. Pol. 20
Obertura període informació pública
E03/16PL Edicte dictamen ordenança neteja i clos solars
Obertura període consultes
E05/16PL Edicte dictamen modificació parcel·la mínima sector industrial Camí la Mar 1
Obertura període de prova
E06/16PL Dictamen modificació puntual PGOU referent al SGES-30
Aprovació inicial i submissió a informació pública
E07/16PL Inclusió apartat 12 en art.16.5 Ordenança agilitació instal·lació activitats i execució obres
Modificacions puntuals Pla Parcial SUP-2 Est
Tràmit de l'art. 50.3 de la LOTUP i apertura període consultes
Estudi d'Integració Paisatgística
Projecte de construcció d'una bassa de reg. Exp. 15/83
Estudi d'Integració Paisatgística
Instal·lació hivernacle de malla en explotació agrícola de mandarins. Exp. 15/102
Estudi d'Integració Paisatgística
Modernització agrícola parcel·les 526,527,528,530,532,533,535,536 y 1003 de polígono 20. Exp. 14/146
Estudi d'Integració Paisatgística
Planta fixa de classificació i valoració de RCD's. Exp. 19/13 PL
Estudi d'Integració Paisatgística
Instal·lació d'hivernacle de tanca en explotació agrícola de nespres. Exp. 14/142
Estudi d'Integració Paisatgística
Modernització de cultiu agrícola en T.M. de Sagunt. Exp. 14/163
Estudi d'Integració Paisatgística
Modernització explotació agrícola de cítrics
Informació pública modificació puntual PGOU
Ampliació del SEGES 9. Exp. 11/13 PL
Projectes de reurbanització
Pintor Pinazo, Barri de La Marina, Solar de Quevedo i Carrer València
Pla Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística
Projecte reforce línia aèria-subterrània trifàsica 20 KV, L-11 Gilet de la ST Sagunt
Estudi d'Integració Paisatgística
Vivenda unifamiliar en Camí Corral del Batle 128. Exp. 209/2014
Estudi d'Integració Paisatgística
Modificació de la línia elèctrica de mitja tensió del pou El Colomer. Exp. 13/58
Estudi d'Integració Paisatgística
Transformació i modernització de finca rústica en Sagunt. Exp. 13/114
Estudi d'Integració Paisatgística
Modernització cultiu de cítrics en parcel·les rústiques nº 56, 135 i 138. Exp. 13/118
Estudi d'Integració Paisatgística
Instal·lacions en una explotació agrícola en el Terme Municipal de Sagunt. Exp. 12/55
Estudi d'Integració Paisatgística
Modernització d'explotació citrícola en parcel·la 345 del polígon 44. Exp. 12/129
Ordenança general d'agilització de llicències d'activitat i obres
Obertura període de presentació de suggeriments i propostes
Bases Particulares
Bases Particulares
Parque Industrial Ingruinsa
Información sobre usos y edificabilidad del suelo.
Parque Industrial Ingruinsa
Parque Industrial Ingruinsa
Xarxa Urbana de Referències Topogràfiques
Xarxa Urbana de Referències Topogràfiques
Documentació Urbanisme i vivenda
Bases, informacions públiques, inversió infraestructures...
Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)
Revisió periòdica de l'estat de conservació dels immobles de més de 50 anys
Licitacions
Anuncis i licitacions d'obres púbiques
Accesibilidad
Accesibilidad
Plans Ordenació i Convenis Urbanístics
Plans d'ordenació i convenis urbanístics