Navega cap amunt
Inicia

Dades obertes

Dades obertes

Què són les dades obertes?

 
El concepte dades obertes (Open Data) és una filosofia i pràctica que persegueix que determinats tipus de dades estiguen disponibles de forma lliure per a tothom, sense restriccions de drets d'autor, de patents o d'altres mecanismes de control. Les dades han de publicar-se en brut (sense processar), ben estructuradess i en formats coneguts que faciliten la reutilització.
Les dades obertes tenen un gran valor potencial i són essencials per a la transparència de les administracions públiques, l'eficiència i la igualtat d'oportunitats a l'hora de crear riquesa.

En el propi preàmbul de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana es defineix el concepte dades obertes o dades obertes com la posada a disposició pública de la informació que gestiona el sector públic amb l'objectiu de facilitar la generació de valor afegit, de manera que la informació i les dades que creen i gestionen les diferents administracions són actius que passen així a estar disponibles per a les interaccions ciutadanes, iniciatives empresarials o del tercer sector, o investigacions acadèmiques, entre altres, en els termes previstos en les directives 2003/98/CE i 2013/37/UE.

 

Per a què serveixen?

 
El principal objectiu de l'obertura de dades és que qualsevol persona o organització puga consultar i/o crear productes o serveis derivats a partir d'ells, la qual cosa suposa tant un estalvi de costos i gestió, com la generació de nous recursos i riquesa.
La reutilització de les dades obertes suposa eliminar despeses duplicades, aconseguir una major transparència en els processos del sector públic i establir mecanismes de millora i col·laboració, així com generar serveis a baix cost.
Per a desenvolupadors, empreses, entitats, associacions i ciutadania en general, la reutilització de dades obertes permet l'elaboració de nous productes i serveis que aporten valor, innovació, coneixement i oportunitats de negoci.
Les llicències i els termes d'ús de les dades obertes de les administracions públiques estan sotmeses a la normativa de reutilització de la informació del sector públic, i en alguns casos poden tindre llicències de propietat intel·lectual, encara que es tendeix a obrir-les sense condicions, sempre que es mantinguen sense manipular i amb l'obligatòria citació de la font i de la seua última actualització.
 

Diferència entre dades obertes i reutilització informació sector públic

 
Dades obertes i Reutilització de la informació del sector públic (RISP) són dos conceptes diferents que tenen en comú la filosofia de posar a la disposició de la ciutadania, en general, i de les empreses, en particular, dades en brut, en formats reutilitzables i amb llicències no restrictives, facilitant el seu accés amb la finalitat de generar un valor afegit mitjançant la creació de nous serveis o aplicacions.
La diferència entre tots dos conceptes radica en el fet que Dades obertes és més ampli, es tracta de posar a disposició dades públiques i privades, en formats totalment oberts, és a dir, en formats no propietaris i gratuïts; mentre que RISP, fa referència només a les dades procedents de les Administracions Públiques, preveu la possibilitat de pagament per l'ús de les dades i la publicació dels mateixos en qualsevol format reutilitzable, és a dir, inclou els formats propietaris.
 

Què és un conjunt de dades o dataset i quines característiques ha de tindre?

 
Un conjunt de dades és una col·lecció de dades relacionades susceptibles de ser reutilitzats (bé per si sols o bé mesclant-los amb altres dades) per a crear serveis d'interés per a la ciutadania, empreses o organitzacions.
Per a considerar un conjunt de dades com a obert completament, segons les Dades obertes Handbook, ha de tindre les següents característiques:
           Disponibilitat i accés: la informació ha d'estar disponible com un tot i a un cost raonable de reproducció, preferiblement descarregant-la d'internet. A més, la informació ha d'estar disponible en una forma convenient i modificable.
           Reutilització i redistribució: les dades han de ser proveïts sota termes que permeten reutilitzar-los i distribuir-los, i fins i tot integrar-los amb altres conjunts de dades.
           Participació universal: tots han de poder utilitzar, reutilitzar i redistribuir la informació. No ha d'haver-hi cap discriminació en termes d'esforç, persones o grups. Restriccions “no comercials” que previndria l'ús comercial de les dades; o restriccions d'ús per a certs propòsits (per exemple només per a educació) no són permesos.
 

Quins beneficis aporta les Dades obertes?

 
Entre els beneficis que aporta les Dades obertes destaquen:
Beneficis per a la ciutadania: informació
1.        ​Estableix un diàleg actiu, participatiu i bidireccional entre govern i ciutadania, principi fonamental del govern obert.
2.        Obri la possibilitat de crear nous serveis socials que milloren la vida de la ciutadania.
3.        Promou una participació democràtica de la ciutadania.
Beneficis per a les empreses: generar riquesa
1.        Possibilita la creació de valor econòmic ja que genera nous serveis i aplicacions web a partir de les dades lliures.
2.        Possibilita l'obertura d'un nou mercat basat en continguts digitals.
3.        Possibilita l'obtenció de beneficis amb informació pública.
Beneficis per a les administracions: transparència
1.        Promou un ús intel·ligent i eficaç dels recursos.
2.        Genera un govern transparent que aporta un major grau de confiança.
3.        Facilita la interoperabilitat entre les diferents administracions.

 ​​